top of page

Hodnoty rodinnej školy

 

Rešpekt

Rešpekt k sebe, k druhým a k prostrediu, radosť zo života, rovnováha medzi slobodou a riadenosťou, rozvoj osobných talentov a nadania

Odvaha

Odvaha robiť veci po svojom, hľadať, objavovať odpovede na otázky, ktoré prináša život

Dôvera

Dôvera k dieťaťu, k životu, v seba samého

Individuálny

Individuálny prístup, inšpiratívne prostredie, integrácia predmetov do zmysluplných celkov

prístup

Nasadenie

zvnútra

Osobné nasadenie, ktoré pochádza zvnútra nás a zdravo nás motivuje byť lepší, než sme boli včera.

Nové

Nadobúdanie nových vedomostí a obzorov, skúmanie sveta okolo nás pomocou prirodzenej zvedavosti.

vedomosti

a obzory

Áno, naším cieľom je tvorivosť, kreativita, máme radi hry, pestrosť, hudbu, tanec, tvorenie, prírodu, učíme sa z vnútornej motivácie

Áno,

naším

cieľom je

tvorivosť

Šťastné

    dieťa

Šťastné dieťa, ktoré sa vďaka bezpečnému prostrediu učí kvôli sebe samému (pretože chce), vlastným tempom, s možnosťou výberu, má na svoje učenie dosah

Komunikácia

Komunikácia, ktorá je všadeprítomná a rešpektujúca, kvalita (najlepší osobný výkon), kritické myslenie, kombinácia rôznych metód učenia, kooperácia: žiaci - učitelia - rodičia

Otvorené

Otvorené oči, otvorené srdce, otvorená myseľ

oči

Láska

Láska k životu, láska k ľuďom, láska k sebe

k životu

Aktívne

Aktívne počúvanie - načúvanie jeden druhému

počúvanie

 Kontinuita Vzdelávania RODINNEJ ŠKOLY

Materská

škola

vnútorný svet

Obdobie od 0 - 3 rokov je silne ovplyvnené rodinným zázemím, ale od 3 rokov je dieťa schopné socializácie. Toto je obdobie, kedy potrebuje dieťa najviac podnetov. Keď poviete dieťaťu "pozri sa", tak sa pozerá rukami, nie očami. Všetko má potrebu chytať. Takto si tvorí neurónové dráhy, synapsie a rozvíja sa. Naším cieľom v materskej škole je čo najviac rozvoj týchto synapsií u detí podporovať. V tomto procese využívame prvky a pomôcky Montessori, s pomocou ktorých deti objavujú svoj vnútorný svet, svoje vlastné "ja" a svoje jedinečné schopnosti. Do školy tak dieťa nastupuje komplexne rozvinuté a prirodzene zvedavé. 

skolkari.jpg

I. stupeň

Svet okolo nás

Na prvom stupni otvárame deťom dvere ich doposiaľ uzavretého maličkého priestoru, aby sme im predstavili okolitý veľký svet, fungujúci na základe zákonitostí a pravidiel. Snažíme sa „nakŕmiť“ ich hlad po nových objavoch a dobrodružstvách poznania s dôrazom na podporu fantázie, obrazného videnia, abstraktného myslenia, logických operácií, nachádzania súvislostí príčin a následkov, ako aj schopnosti vytvárať si vlastný, znalosťami a mravnými princípmi podopretý (odôvodnený) svetonázor.

71914307_3059639130775238_45377205311971

Ja vo svete

II. stupeň

Nadobudnuté znalosti a zručnosti si deti rozširujú formami primeranými veku aj na druhom stupni. V tomto období sa snažíme ponechať im dostatok času a priestoru na prirodzenú potrebu skúmania samých seba, na vlastnú introspekciu, na hľadanie svojej pozície a roly v kolektíve (spoločnosti), ale tiež na vytváranie hlbokých a úprimných vzájomných vzťahov. Náš cieľ spočíva v tom, aby dokázali identifikovať vlastný potenciál a aby ho vedeli zmysluplne a uspokojivo uplatniť v praktickom živote – majúc na zreteli obojsmernú interakciu jednotlivca a celku.

SavetheNature_16.jpg

poslanie a vízia školy

POSLANIE

V Rodinnej škole si uvedomujeme, že každý človek je originál a má svoje jedinečné miesto medzi nami. Poslaním našej školy je pomôcť deťom rozvíjať seba samých a svoje vedomosti o svete v duchu Montessori princípov.

 

VÍZIA

Našou víziou je, aby deti, ktoré ukončia štúdium na našej škole, boli vzdelané osobnosti rozvité na emocionálnej, sociálnej a  kognitívnej úrovni. Aby mali všetky predpoklady na to, že v správnom čase nájdu seba a svoje miesto v spoločnosti. Takto rozvinutá osobnosť získa základný predpoklad k tomu, aby prebrala zodpovednosť za svoje správanie a mala pozitívny dopad na prostredie, v ktorom žije a funguje.

PRIEBEH VZDELÁVANIA DIEŤAŤA

Čo môžete očakávať v materskej škole:

Vzdelávanie detí v škôlke prebieha v heterogénnych skupinách, kde tie najmenšie deti vedieme k zvládnutiu sebeobslužných aktivít, k rešpektovaniu pevne stanovených pravidiel, učíme ich spoznávať svet okolo nás cez Montessori aktivity s využitím certifikovaných Montessori pomôcok. Naše deti už od mala nadobúdajú sociálne zručnosti, rozvíjajú svoju kreativitu a tvorivosť cez princípy vysoko efektívneho učenia a zážitkové metódy. Veľmi dbáme na individualitu každého nám zvereného dieťaťa a preto pracujeme v triedach s menším počtom detí, kedy náš kvalifikovaný a vysoko motivovaný personál učiteľov dokáže venovať svoju energiu a pozornosť dostatočne všetkým deťom.

čo môžete očakávať v základnej škole:

Vzdelávame deti od prvého po deviaty ročník základnej školy. Na začiatku vzdelávania nastavujeme s deťmi pravidlá, dohody triedy, školy a sociálne zručnosti, podľa ktorých sa snažíme riadiť a rozvíjať sa počas celého školského roka. Vzdelávanie dieťaťa prebieha podľa štátneho vzdelávacieho plánu s prvkami Montessori metodiky vzdelávania, ktorý deti v rozsahu ročníka splnia, a dokonca prekročia. Deti tak obsiahnu úrovne minimálne podľa štátneho vzdelávacieho plánu s presahom pri tých predmetoch, ktoré deti zaujímajú. Deti sa tak učia sami pre seba, z vlastného záujmu a nie pre známkovanie alebo inú vonkajšiu motiváciu.

bottom of page